PATRONAT

Naturestetica medycyna naturalna

Program Lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Organizatorem Programu Lojalnościowego jest Asianclub Cosmetics Agata Hudziak ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań, adres poczty elektronicznej shop@asianclub.pl
1.2. Niniejszy Program Lojalnościowy skierowany jest zarówno do konsumentów, jak i innych podmiotów zawierających Umowy Sprzedaży Produktów z Organizatorem.
1.3. Program Lojalnościowy organizowany jest za pośrednictwem sklepu internetowego asianclub.pl, którego właścicielem i administratorem jest Organizator.

2. DEFINICJE:

2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.2. KLIENT – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Lojalnościowym.
2.1.3. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.4. ORGANIZATOR Asianclub Cosmetics Agata Hudziak ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań, adres poczty elektronicznej shop@asianclub.pl
2.1.5. PRODUKT – rzecz będąca przedmiotem umowy sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
2.1.6. PROGRAM LOJALNOŚCIOWY – program lojalnościowy dla Klientów organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Lojalnościowego.
2.1.8. SKLEP INTERNETOWY– sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem: www.asianclub.pl w którym organizowany jest niniejszy Program Lojalnościowy.

3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE LOJALNOŚCIOWYM

3.1. Uczestnikiem Programu Lojalnościowego może być Klient. Udział w Programie Lojalnościowym jest dobrowolny.
3.2. Klient może przystąpić do Programu Lojalnościowego poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego. Utworzone w ten sposób konto stanowi również konto Klienta w Sklepie Internetowym. W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących danych: adres poczty elektronicznej oraz hasło.
3.3. Klient uczestniczący w Programie Lojalnościowym obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Klient obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@asianclub.pl lub też pisemnie na adres: ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań.

4. WARUNKI PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

4.1. Program Lojalnościowy obowiązuje od dnia 25.06.2024r. przez czas nieokreślony. Klient zachowuje prawo wykorzystania zgromadzonych punktów wymiennych na rabaty przez okres trzech miesięcy po zakończeniu Programu.
4.2. Klientowi biorącemu udział w Programie Lojalnościowym przyznawane są Punkty tytułem zawieranych przez niego umów sprzedaży Produktów w Sklepie Internetowym. Punkty przyznawane są w ramach pojedynczych zrealizowanych zamówień. Liczba punktów obliczana jest z sumy ostatecznych cen kupionych produktów po uwzględnieniu wszystkich zniżek. . Punkty nie są przyznawane za koszty przesyłki.
4.3. Ilość Punktów przyznawanych Klientowi z tytułu zawieranej przez niego umowy sprzedaży Produktu to:

  • 10 pkt za każde wydane 10 zł

4.4. Punkty przyznawane Klientowi za poszczególne zakupy są sumowane. Punkty nie tracą ważności przez cały okres trwania programu lojalnościowego i nie są odejmowane po ich wykorzystaniu.
4.5. Klientowi nie przysługują Punkty w wysokości wskazanej zgodnie z pkt. 4.3, w przypadku zawarcia umowy sprzedaży Produktu, gdy:
 - Klient odstąpił od umowy sprzedaży tego Produktu.
4.6. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu Organizator odnotowuje zwiększenie ilości Punktów przypisanych do danego Klienta w jego koncie Klienta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia ilości posiadanych Punktów ramach konta Klienta, Klient jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o ilości posiadanych Punktów – w tym celu Klient może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@asianclub.pl lub też pisemnie na adres: ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań.
4.7 Klient może również uzyskać dodatkowe punkty:

  • 10 pkt za dodanie opinii o produkcie
  • 5 pkt za zapisanie się do Newslettera

4.8. Aby punkty zostały naliczone Klient musi być zalogowany do swojego Konta Klienta podczas składania zamówienia i/lub dodawania opinii o produkcie i/lub zapisywania się do Newslettera.

5. WYKORZYSTANIE PUNKTÓW

5.1 Po zebraniu określonej ilości punktów, Klient otrzymuje rabat na zakupy w Sklepie Internetowym. Wysokość przyznawanych rabatów jest zgodna z poniższymi progami punktowymi i rabatowymi:

  •   5%  od     170   punktów
  • 10%  od     300   punktów
  • 20%  od     500   punktów
  • 25%  od   1400   punktów

5.2 Po przekroczeniu danego progu punktowego, Klientowi przyznawany jest rabat wskazany w pkt. 5.2. Przyznany rabat jest automatycznie naliczany na wszystkie produkty znajdujące się w koszyku klienta, począwszy od kolejnych zakupów Klienta w sklepie Internetowym po uzyskaniu danego progu punktowego i rabatowego.
5.3. Rabat naliczany jest przy każdych zakupach.
5.4. Rabaty przyznawane są w następujący sposób:
5.5. Program Lojalnościowy nie łączy się z innymi promocjami, wyprzedażami oraz innymi programami lojalnościowymi i partnerskimi w Sklepie Internetowym.

6. DANE OSOBOWE

6.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Lojalnościowego skutkuje odmową udziału w nim.
6.2. Celem zbierania danych osobowych Klienta przez Administratora jest realizacja Programu Lojalnościowego;
6.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Klienta jest konieczność realizacji umowy, której Klient jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
6.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
6.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: shop@asianclub.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań.

7. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO

7.1. Klient może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie lojalnościowym za pośrednictwem opcji dostępnej w ramach konta, a także poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@asianclub.pl lub też pisemnie na adres: ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo wypowiedzenia Programu Lojalnościowego w terminie 30 dni od dnia powiadomienia o tym fakcie Klientów będących uczestnikami.

8. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

8.1. Reklamacje związane z Programem Lojalnościowym Klient może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: shop@asianclub.pl lub też pisemnie na adres: ul. Robocza 3/67, 61-517 Poznań
8.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
8.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji

9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

9.1. Prawem właściwym dla Programu lojalnościowego jest prawo polskie i język polski.
9.2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, to jest: zmiany przepisów prawa w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmieniony regulamin wiąże Klienta, jeżeli zostały zachowane wymagania określone w art. 384 oraz 384[1] Kodeksu cywilnego, to jest Klient został prawidłowo powiadomiony o zmianach i nie wypowiedział uczestnictwa w Programie Partnerskim w terminie 14 dni od dnia powiadomienia. W wypadku gdyby zmiana Regulaminu skutkowała wprowadzeniem jakichkolwiek opłat Klient będący konsumentem ma prawo odstąpienia od umowy. Zmiana Regulaminu nie ma wpływu na już zawarte umowy sprzedaży, przyznane Punktu oraz Nagrody.
9.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl